loadding

Trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

Trường hợp phải tham gia bảo hiểm xã hội cho người lao động?

 

           Căn cứ Theo điều 4, Điều 13, Điều 17 Quyết định 959/QĐ-BHXH Luật BHXH và các văn bản hướng dẫn dưới Luật; Quyết định số 959/QĐ-BHXH ngày 9/9/2015 của Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam, quy định đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc bao gồm:

 

Trường hợp thứ nhất: Người lao động (NLĐ) làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng;

 

Trường hợp thứ hai: Người làm việc theo HĐLĐ có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng (thực hiện từ 01/01/2018);

 

Trường hợp thứ ba: Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

 

Trường hợp thứ tư: Người sử dụng lao động (NSDLĐ) tham gia BHXH, BHTN, BHYT bắt buộc bao gồm: cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội khác; cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam; doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, tổ chức khác và cá nhân có thuê mướn, sử dụng lao động theo HĐLĐ.

 

Tóm lại, về nguyên tắc, khi ký kết hợp đồng lao động với NLĐ, NSDLĐ phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

 

 

 

Tin tức mới nhất