loadding

Tính lương hưu thế nào cho người làm việc trong cả công ty Nhà nước và tư nhân?

 

Hỏi Về Cách Tính Lương Hưu?

Tôi làm việc công ty cổ phần vốn Nhà nước từ 2007-2016. Sau đó, tôi chuyển sang làm việc tại công ty tư nhân từ 2017 đến nay. Cả 2 công ty tôi đều tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH bắt buộc). Vậy lúc về hưu, cách tính lương hưu của tôi thế nào?

 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời:

Tại Điều 62 Luật BHXH năm 2014 quy định về mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu như sau:

1. Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương này thì tính bình quân tiền lương tháng của số năm đóng BHXH trước khi nghỉ hưu như sau:

a) Tham gia BHXH trước 1.1.1995 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 5 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

b) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 1.1.1995 đến 31.12.2000 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 6 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

c) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 1.1.2001 đến 31.12.2006 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 8 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

d) Tham gia BHXH trong khoảng thời gian từ 1.1.2007 đến 31.12.2015 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 10 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

đ) Tham gia BHXH từ 1.1.2016 đến 31.12.2019 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 15 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

e) Tham gia BHXH từ 1.1.2020 đến 31.12.2024 thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của 20 năm cuối trước khi nghỉ hưu;

g) Tham gia BHXH từ 1.1.2025 trở đi thì tính bình quân của tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

 

2. Người lao động có toàn bộ thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian.

 

3. Người lao động vừa có thời gian đóng BHXH thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH chung của các thời gian, trong đó thời gian đóng theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định được tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH theo quy định tại Khoản 1 Điều này.”

 

Theo thông tin bạn cung cấp thì thời gian đóng BHXH của Bạn bao gồm 2 giai đoạn đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định và chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định nên mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH để tính lương hưu của bạn thuộc Khoản 3 Điều 62 Luật BHXH năm 2014 nêu trên.

Nếu cần trả lời chi tiết, đề nghị bạn cung cấp thông tin về toàn bộ quá trình làm việc được tính là thời gian tham gia BHXH và các thông tin liên quan khác như: Tuổi đời, giới tính… của bạn theo sổ BHXH gửi tới cơ quan BHXH tại địa phương để được xem xét và giải thích cụ thể về quyền lợi bạn được hưởng khi đủ điều kiện.

 

Tin tức mới nhất