loadding

Nhận bồi thường bảo hiểm nhân thọ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không?

Người thụ hưởng trong hợp đồng bảo hiểm nhân thọ phải chịu thuế TNCN khi nhận khoản tiền bồi thường không? Thủ tục và hồ sơ nhận bồi thường bảo hiểm nhân thọ như thế nào?

 

 

Nhận bồi thường bảo hiểm nhân thọ có phải chịu thuế thu nhập cá nhân không

Căn cứ vào Điều 4 Luật thuế thu nhập cá nhân, Điều 4 Nghị định số 65/2013/NĐ-CP, Điều 12 Thông tư số 92/2015/TT-BTC thì Thu nhập từ bồi thường hợp đồng bảo hiểm nhân thọ mà cá nhân nhận được do tổ chức bảo hiểm nhân thọ chi trả được miễn thuế thu nhập cá nhân.

 

Cần chuẩn bị giấy tờ gì và thủ tục nhận bồi thường thế nào

Hiện nay pháp luật không quy định cụ thể về hồ sơ và thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm, tuy nhiên pháp luật có quy định các nguyên tắc cơ bản về bảo hiểm nhân thọ, ví dụ: Điều 13 Luật kinh doanh bảo hiểm quy định Hợp đồng bảo hiểm phải có các nội dung về Thời hạn, phương thức trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường; Các quy định giải quyết tranh chấp…

Về thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường cũng được quy định tại Điều 29 luật kinh doanh bảo hiểm: Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thoả thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thoả thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

Vì vậy hồ sơ và thủ tục nhận bồi thường bảo hiểm sẽ được quy định cụ thể tại các hợp đồng bảo hiểm và các phụ lục được ký kết giữa người mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm. Do đó để đảm bảo đầy đủ quyền lợi, khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, khách hàng cần đọc kĩ lại hợp đồng để nắm rõ hồ sơ và thủ tục của Doanh nghiệp bảo hiểm đó.

Vậy người nhận bồi thường bảo hiểm nhân thọ không phải chịu thuế thu nhập cá nhân.

Tin tức mới nhất