loadding

Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định năm 2017

         

         Một số quy định mới về trích khấu hao tài sản cố định tại Thông tư 28/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 và Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định như sau:

 

- Đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, vừa dùng để bán hoặc cho thuê theo quy định của pháp luật thì DN phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo từng mục đích sử dụng.

- Thông tư 28 bãi bỏ khoản 1 Điều 1 Thông tư số 147/2016/TT-BTC ngày 13/10/2016 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

- Thông tư sửa đổi, bổ sung gạch đầu dòng thứ 3 Điểm đ Khoản 2 Điều 4 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

Như vậy, đối với các tài sản là nhà hỗn hợp vừa dùng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, vừa dùng để bán hoặc cho thuê thì DN phải xác định và hạch toán riêng phần giá trị của nhà hỗn hợp theo 2 phần riêng biệt như sau:

Phần thứ nhất: Phần giá trị tài sản (diện tích) tòa nhà hỗn hợp dùng để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của DN và dùng để cho thuê (trừ cho thuê tài chính): DN thực hiện ghi nhận giá trị của phần tài sản (diện tích) là tài sản cố định, quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định theo quy định.

Phần thứ hai: Đối với phần giá trị tài sản (diện tích) trong tòa nhà hỗn hợp dùng để bán thì DN không được hạch toán là tài sản cố định và không được trích khấu hao và theo dõi như một tài sản để bán.

 

Một số điểm cần lưu ý khi tách riêng giá trị tài sản nhà hỗn hợp theo Thông tư 28/2017/TT-BTC:

- Việc hạch toán riêng này dựa trên tiêu chí: Tỷ trọng giá trị của từng phần diện tích theo từng mục đích sử dụng trên giá trị quyết toán công trình; hoặc căn cứ vào diện tích thực tế sử dụng theo từng mục đích sử dụng để hạch toán.

- Đối với các tài sản được dùng chung liên quan đến công trình nhà hỗn hợp như sân chơi, đường đi, nhà để xe, ... việc xác định giá trị của từng loại tài sản và giá trị khấu hao các tài sản dùng chung cũng được phân bổ theo tiêu thức để xác định giá trị từng loại tài sản và phân bổ khấu hao nhà hỗn hợp.

- Trong trường hợp không thể tách riêng phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, vừa để bán, để cho thuê thì DN không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản cố định và không được trích khấu hao.

- Trong trường hợp không thể tách riêng phần giá trị tài sản (diện tích) phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của DN, vừa để bán, để cho thuê thì DN không hạch toán toàn bộ phần giá trị tài sản cố định và không được trích khấu hao.

 

 

Tin tức mới nhất