loadding

Lao động nữ làm đến năm bao nhiêu tuổi thì được nghỉ hưu?

 

Hỏi về tuổi nghỉ hưu của lao động nữ?

Tôi là lao động nữ, đã tham gia bảo hiểm xã hội được 18 năm, nay đến tuổi nghỉ hưu. Tôi mới đóng 18 năm bảo hiểm xã hội nhưng đã đến tuổi nghỉ hưu thì phải làm sao để được nhận lương hưu hàng tháng?

 

Cơ quan Bảo hiểm xã hội trả lời

Theo quy định, về điều kiện để được hưởng lương hưu: Người lao động tham gia bảo hiểm xã hội phải có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, theo Điều 85 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp người lao động đủ tuổi hưởng lương hưu mà thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu tối đa 6 tháng, người lao động được đóng tiếp một lần cho số tháng còn thiếu.

Đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, tại Điều 9, Điều 12 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định, người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng như sau: Đóng hằng tháng; Đóng 3 tháng/lần; Đóng 6 tháng/lần; Đóng 12 tháng/lần; Đóng một lần cho nhiều năm về sau nhưng không quá 5 năm một lần; Đóng một lần cho những năm còn thiếu cho đủ 20 năm để hưởng lương hưu đối với người tham gia bảo hiểm xã hội đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định nhưng thời gian đóng bảo hiểm xã hội còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng).

Như vậy, trường hợp của bạn hiện nay đã đủ tuổi nghỉ hưu (nữ: 55 tuổi + 8 tháng) nhưng chưa đủ thời gian tham gia bảo hiểm xã hội (18 năm), để hưởng lương hưu theo quy định bạn có thể đóng một lần cho 2 năm còn thiếu là đủ điều kiện hưởng lương hưu.

 

Tin tức mới nhất