loadding

Hàng khuyến mãi, hàng quảng cáo có cần lập hóa đơn

 

Văn bản pháp luật điều chỉnh:

Thông tư 26/2015/TT-BTC

Thông tư 219/2013/TT-BTC

 

Lập hóa đơn đối với hàng khuyến mãi, hàng quảng cáo

Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu.

Đồng thời, do sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại phải tuân thủ theo quy định của pháp luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại và chỉ có giá tính thuế được xác định bằng không (0) khi đáp ứng điều kiện theo quy định.

 

Nguyên tắc lập hóa đơn

Doanh nghiệp kê khai, nộp thuế theo phương pháp khấu trừ thì khi lập hóa đơn dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu mà muốn các sản phẩm, dịch vụ đó được tính với mức thuế bằng không (0) thì phải đảm bảo 02 nguyên tắc sau:

Thứ nhất, phải đăng ký với Sở Công thương khi sử dụng hàng hóa, dịch vụ để khuyến mại, quảng cáo hoặc dùng hàng thử.

Nếu không đăng ký thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

Thứ hai, trên hóa đơn được lập phải ghi tên và số lượng hàng hóa, ghi rõ là hàng khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu không thu tiền và giá tính thuế bằng 0.

 

Tin tức mới nhất