loadding

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

 Thay đổi tên doanh nghiệp
 Thay đổi trụ sở
 Thay đổi ngành nghề kinh doanh
 Thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn
 Thay đổi thành viên, cổ đông, đại diện pháp luật, chủ tịch… 
 Thay đổi mẫu dấu và hiệu lực sử dụng con dấu
THỦ TỤC THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP
 Hồ sơ cung cấp:
      Tên doanh nghiệp dự định thay đổi: DNTN.., Công ty TNHH…, Công ty Cổ Phần…, Công ty Hợp Danh..  
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 500.000 đồng
      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ TRONG PHẠM VI TP. HCM
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Thông tin địa chỉ trụ sở dự định thay đổi
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
Trường hợp 1 :
Thay đổi địa chỉ trụ sở cùng Quận (huyện)
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 500.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.
Trường hợp 1 :
Thay đổi địa chỉ trụ sở khác Quận (huyện)
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 500.000 đồng
      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
THỦ TỤC THAY ĐỔI TRỤ SỞ NGOÀI PHẠM VI TP. HCM
    Hồ sơ cung cấp:
     
 Thông tin địa chỉ trụ sở dự định thay đổi
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn và thông báo phí dịch vụ chính xác và tốt nhất.
THỦ TỤC THAY ĐỔI NGÀNH NGHỀ KINH DOANH
 Hồ sơ cung cấp:
      Thông tin ngành nghề kinh doanh thay đổi, bổ sung 
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
      Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Vốn pháp định (nếu có) đồi với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành.​
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 500.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
THỦ TỤC THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ VÀ TỶ LỆ GÓP VỐN
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Vốn điều lệ thay đổi, thay đổi tỷ lệ vốn góp giữa các thành viên (nếu có)
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 700.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
THỦ TỤC THAY ĐỔI THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG, ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT, CHỦ TỊCH CỦA CÔNG TY
 Hồ sơ cung cấp:
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của thành viên, cổ đông, đại diện pháp luật (tiếp nhận thành viên mới) (01 bản sao y không qua 03 tháng) 
      Giấy phép kinh doanh bản chính (bản cấp mới gần nhất nếu đã có thay đổi giấy phép)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 700.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
THỦ TỤC THAY ĐỔI MẪU DẤU, SỐ LƯỢNG CON DẤU
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Thông tin về mẫu dấu mới, số lượng con dấu đăng ký sử dụng
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      1 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/ 01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng

Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.