loadding

Thành lập doanh nghiệp tư nhân

 Tư vấn loại hình DNTN
 Hạn chế loại hình DNTN
 Thủ tục thành lập doanh nghiệp
 Thời gian thực hiện hồ sơ
 Phí dịch vụ 
 Công bố mẫu dấu và hiệu lực sử dụng
TƯ VẤN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

 Chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp. Chủ doanh nghiệp tư nhân có toàn quyền quyết định đối với tất cả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp; có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chủ doanh nghiệp tư nhân có thể trực tiếp hoặc thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh. Trường hợp thuê người khác làm Giám đốc quản lý doanh nghiệp, thì chủ doanh nghiệp tư nhân vẫn phải chịu trách nhiệm về mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

 Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác.

HẠN CHẾ LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 Hạn chế của Doanh nghiệp tư nhân là: Doanh nghệp tư nhân không có tư cách pháp nhân (*) nên mức độ rủi ro cao vì chủ doanh nghiệp tư nhân phải chịu hoàn toàn trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của doanh nghiệp và tài sản cá nhân của chủ doanh nghiệp. Ảnh hưởng tới các giao dịch đòi hỏi sự hiện diện của Pháp nhân.
 (*) Theo Điều 84 Bộ luật dân sự: Một tổ chức được công nhận là pháp nhân khi có đủ các điều kiện sau:
   + Được thành lập hợp pháp
   + Có cơ cấu tổ chức chặt chẽ
   + Có tài sản độc lập với cá nhân, tổ chức khác và tự chịu trách nhiệm bằng tài sản đó
   + Nhân danh mình tham gia các quan hệ một cách độc lập

THỦ TỤC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

 Hồ sơ cung cấp:
      Tên doanh nghiệp: Doanh Nghiệp Tư Nhân …..
      Địa chỉ trụ sở chính
      Ngành nghề hoạt động kinh doanh
      Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Vốn điều lệ
      Vốn pháp định (nếu có) đồi với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành.
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của chủ doanh nghiệp (01 bản sao y không qua 03 tháng)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 700.000 đồng
      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.