loadding

Thành lập công ty TNHH MTV

 Tư vấn về công ty TNHH MTV
 Lợi thế và hạn chế về Công ty TNHH MTV
 Thủ tục thành lập công ty
 Thời gian thực hiện hồ sơ
 Phí dịch vụ 
 Công bố mẫu dấu và hiệu lực sử dụng
TƯ VẤN VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là doanh nghiệp do một tổ chức hoặc một cá nhân làm chủ sở hữu
 Chủ sở hữu công ty chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ VỀ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

 Lợi thề:
   + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là chủ sở hữu công ty có toàn quyền quyết định mọi vấn đề liên quan đến hoạt động của công ty
   + Công ty TNHH một thành viên chủ sở hữu là cá nhân có những lợi thế hơn đối với doanh nghiệp tư nhân là: Công ty TNHH MTV có tư cách pháp nhân và chế độ trách nhiệm chỉ trong phạm vi số vốn góp vào công ty.

 Hạn chế:
   + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là khi muốn huy động vốn thì bắt buộc phải chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.
   + Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên không được quyền phát hành cổ phần

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
 Hồ sơ cung cấp:
      Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH …..
      Địa chỉ trụ sở chính
      Ngành nghề hoạt động kinh doanh
      Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Vốn điều lệ
      Vốn pháp định (nếu có) đồi với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành.
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của chủ Sở hữu công ty (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật ( nếu chủ Sở hữu công ty không phái là người ĐDPL) (01 bản sao y không qua 03 tháng)​
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 700.000 đồng
      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.