loadding

Thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên

 Tư vấn về công ty TNHH từ hai thành viên trở lên
 Hạn chế về Công ty TNHH từ hai thành viên trở lên
 Thủ tục thành lập công ty
 Thời gian thực hiện hồ sơ
 Phí dịch vụ  
 Công bố mẫu dấu và hiệu lực sử dụng
TƯ VẤN VỀ CÔNG TY TNHH TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là doanh nghiệp trong đó thành viên công ty có thể là tổ chức, cá nhân; số lượng thành viên tối thiểu là hai thành viên và tối đa không vượt quá năm mươi thành viên. Các thành viên chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn góp vào doanh nghiệp.Công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
 Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Công ty trách nhiệm hữu hạn có từ mười một thành viên trở lên hoặc có cổ đông là tổ chức sở hữu trên 50% vốn điều lệ của công ty bắt buộc phải thành lập Ban kiểm soát; trường hợp có ít hơn mười một thành viên, có thể thành lập Ban kiểm soát phù hợp với yêu cầu quản trị công ty.
HẠN CHẾ VỀ CÔNG TY TNHH TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

 Hạn chế chính của công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên là:
   + Hạn chế số lượng thành viên góp vốn tối đa không quá 50 người dẫn đến hạn chế trong việc huy động nguồn lực đầu tư.
   + Công ty trách nhiệm hữu hạn chịu sự điều chỉnh chặt chẽ của pháp luật hơn là doanh nghiệp tư nhân hay công ty hợp danh.
   + Thủ tục chuyển nhượng vốn của thành viên luôn phải đăng ký thay đổi với cơ quan cấp phép đăng ký kinh doanh.
   + Công ty trách nhiệm hữu hạn không được quyền phát hành cổ phiếu để huy động vốn.

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH TỪ HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
 Hồ sơ cung cấp:
      
Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH …..
      Địa chỉ trụ sở chính
      Ngành nghề hoạt động kinh doanh
      Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Vốn điều lệ
      Vốn pháp định (nếu có) đồi với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành.
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của chủ Sở hữu công ty (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật ( nếu chủ Sở hữu công ty không phái là người ĐDPL) (01 bản sao y không qua 03 tháng)​
      Giấy phép đăng ký kinh doanh (sao y), văn bản uỷ quyền đối với thành viên là tổ chức góp vốn

    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 900.000 đồng

      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.