loadding

Thành lập công ty hợp danh

 Tư vấn về công ty hợp danh
 Lợi thế và hạn chế về công ty hợp danh
 Thủ tục thành lập công ty
 Thời gian thực hiện hồ sơ
 Phí dịch vụ 
 Công bố mẫu dấu và hiệu lực sử dụng
TƯ VẤN VỀ CÔNG TY HỢP DANH

 Phải có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung

 Ngoài các thành viên hợp danh còn có các thành viên góp vốn

 Thành viên  phải là cá nhân và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty 

 Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

LỢI THẾ VÀ HẠN CHẾ VỀ CÔNG TY HỢP DANH

 Lợi thề:
   + Kết hợp uy tín cá nhân của nhiều người vì chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn của các thành viên hợp danh mà công ty hợp danh dễ dàng tạo được sự tin cậy của các đối tác kinh doanh
 Hạn chế:
   + Cổ phần sáng lập và cổ đông sáng lập bị hạn chế quyền chuyển nhượng trong thời gian 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
   + chế độ liên đới chịu trách nhiệm vô hạn nên mức độ rủi ro của các thành viên hợp danh là rất cao, các thành viên hợp danh đều có quyền đại diện theo pháp luật và tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh của công ty dẫn đến chế độ trách nhiệm khó kiểm soát

THỦ TỤC THÀNH LẬP CÔNG TY HỢP DANH

 Hồ sơ cung cấp:
      Tên doanh nghiệp: Công ty TNHH …..
      Địa chỉ trụ sở chính
      Ngành nghề hoạt động kinh doanh
      Chứng chỉ hành nghề đối với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành (01 bản sao y không quá 03 tháng)
      Vốn điều lệ, tỷ lệ góp vốn
      Vốn pháp định (nếu có) đồi với ngành nghề có điều kiện theo luật hiện hành.
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật (01 bản sao y không qua 03 tháng)
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của các thành viên (01 bản sao y không quá 03 tháng)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí cấp giấy phép kinh doanh: 800.000 đồng
      Phí làm dấu tròn công ty: 450.000 đồng/01 con dấu.
      Phí công bố mẫu dấu (hiệu lực sử dụng mẫu con dấu): 300.000 đồng
      Đăng bố cáo điện tử tại cổng thông tin đăng ký kinh doanh quốc gia: 300.000 đồng.
 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.