loadding

Hồ sơ đăng ký thuế

 Thủ tục đăng ký kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp
 Đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ
 Đăng ký được phép sử dụng hoá đơn đặt in, tự in
 Thời gian thực hiện hồ sơ
 Phí dịch vụ
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ BAN ĐẦU TẠI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝTRONG PHẠM VI TP. HCM
 Hồ sơ cung cấp:
      Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y không quá 03 tháng)  
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật (01 bản sao y không qua 03 tháng)
    Thời gian thực hiện hồ sơ:
      2 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
    Phí dịch vụ:
      Phí kê khai thuế ban đầu tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp: 300.000 đồng
      Phí Đăng ký kê khai theo phương pháp khấu trừ: 200.000 đồng
      Phí Đăng ký được phép sử dụng hoá đơn đặt in: 300.000 đồng

 * Lưu ý: Khách hàng không phát sinh bất kỳ các khoản chí phí nào khác./.
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ THUẾ BAN ĐẦU TẠI CƠ QUAN THUẾ QUẢN LÝ NGOÀI PHẠM VI TP. HCM
 Hồ sơ cung cấp:
     
 Giấy phép đăng ký kinh doanh (02 bản sao y không quá 03 tháng)
      Chứng minh nhân dân/căn cước công dân/hộ chiếu của người Đại Diện Pháp Luật (01 bản sao y không qua 03 tháng)
    Thời gian thực hiện hồ sơ và phí dịch vụ:
      Khách hàng liên hệ trực tiếp đến Việt Kế Toán để được tư vấn và thông báo phí dịch vụ chính xác và tốt nhất.