loadding

MỘT SỐ ĐIỂM CẦN LƯU Ý KHI QUYẾT TOÁN THUẾ NĂM 2017

1. Thuế GTGT
 Đối vi các hoá đơn GTGT mua vào có giá trt20 trđ trlên có hp đồng mua
trchm nếu chưa đến thi hn thanh toán vn được khu trthuế GTGT vào k
đó.
HĐ GTGT đầu vào có giá t20 trđ trlên chỉ được khu trthuế GTGT
vào kcó chng tthanh toán không dùng tin mt.
Như vy: Rà soát li các HĐ GTGT đầu vào ca các công ty vn còn công
nchuyn qua năm 2018 thì phi bsung thêm hp đồng mua bán trchm.
 Theo CV 5475/TCT-CS ngày 28/11/2017: Trường hp có thuế GTGT đầu vào
phát sinh trong kỳ đủ điu kin khu trthì được kê khai, khu trkhi xác định s
thuế phi np ca kỳ đó. Không quy định DN được hch toán vào chi phí được tr
khi xác định TNCT TNDN đối vi sthuế GTGT đầu vào đủ điu kin khu tr
nhưng không kê khai khu tr.
 Uquyn thanh toán thtín dng ca cá nhân được khu trthuế GTGT nếu đủ
điu kin sau:
- HĐ mua hàng hoá DV mang tên DN
- Hsơ liên quan đến vic uquyn ca DN cho cá nhân TT vi người bán và
thanh toán lại với DN;
- Chứng từ chuyển tiền từ TK của DN cho cá nhân;
- Chng tchuyn tthca cá nhân cho người bán.
 Chi nhánh sdng TKNH ca trschính thanh toán tin mua hàng hoá, DV,
thuế GTGT đầu vào vn được khu trnếu: DN có uquyn cho CN sdng TK
thanh toán ca DN để giao dch vi khách hàng; chi nhánh có thông báo đầy đủ
vi KH và trong hp đồng, Phlc hp đồng mua bán có quy định cthvề điu
kin thanh toán uquyn này.
 VPP tính thuế GTGT
Thi gian n định PP tính thuế GTGT là 2 năm liên tc. Do đó các DN đang hot
động năm 2017, nếu DN đang áp dng PP tính thuế GTGT theo PP trc tiếp trên
DT hoc PP khu trthuế là 2 năm (2016 và 2017), các DN mi thành lp namw
2017, đến ngày 01/01/2018 DN thuc din tnguyn áp dng PP khu trthuế
GTGT theo quy định thì không phi lp thông báo váp dng PP tính thuế GTGT
mu 06/GTGT gi CQ thuế QL trc tiếp.


2. Thuế TNDN
 Chi phí trlãi tin vay
TH cá nhân là chDNTN (người đại din theo PL ca chDNTN) tchu trách
nhim toàn btài sn ca mình vmi hot động ca DNTN, đã góp đủ vn đầu tư
theo đăng ký có thc hin vay vn, nếu khon chi phí lãi vay mà cá nhân chDNTN
đã trcho tchc tín dng liên quan đến hot động SXKD ca DNTN và có đủ chng
ttheo quy định ca PL thì khon CP trlãi vay này được tính vào CP được trkhi
tính thuế TNDN.
 Chng tthanh toán không dùng TM ca VP Lut sư
VP Lut sư thuc din phi chuyn đổi TK thanh toán ca VP Lut sư sang TK
ca cá nhân là trưởng VP, đóng tài khon thanh toán ca đơn vtrc thuc như
chi nhánh hạch toán độc lập và phụ thuộc; VP đại diện của DN, VPDD của DN,
đơ
n vphthuc ca tchc kinh tế, ..như vy, nếu Thanh toán bng TK ca
trưởng VP lut sư, TK DN trschính vn được tính vào CP được tr.


3. Thuế TNCN
Tchc, cá nhân không phát sinh trthu nhp cho NLĐ trong năm 2017 thì không
phi khai QT thuế TNCN
 

4. Thi hn np hsơ QT năm 2017
Hn chót trước 24h ngày 02/04/2018.

Tin tức mới nhất